Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úsek sociálnych vecí a rodiny

Úsek sociálnych vecí a rodiny

Vybavuje:

Andrea Kovácsová

Tel.:  055 /460 38 39, 0915 974 114

E-mail:  obecmokrance@stonline.sk


Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec.

V rámci tohto aktívneho opatrenia na trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, je forma aktivačnej činnosti uchádzačom o zamestnanie vykonávaním prác, ktoré sú určené na: zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a rozvoj a podporu komunitnej činnosti.


Opatrovateľská služba

Je to sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby.

Pri odkázanosti človeka na sociálnu službu ak nemôže pomôcť rodina, odporúčame využiť príspevok štátu za opatrovanie (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)  Oprávnenou osobou na peňažný príspevok za opatrovanie je fyzická osoba, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Do okruhu fyzických osôb na účely tohto peňažného príspevku patrí manželka, manžel, rodičia, náhradní rodičia alebo súdom ustanovený opatrovník, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, ovdovená nevesta a zať. Táto forma opatery je na celodennú starostlivosť vhodnejšia ako opatrovateľská služba.

Ak nie je možné využiť príspevok za opatrovanie, prichádza na rad sociálna služba poskytovaná obcou alebo inými verejnými alebo neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.
 

Umiestnenie seniorov do zariadení sociálnych služieb  

  sa riadi zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V zmysle § - zákona o sociálnych službách umiestnenie seniorov do zariadení sociálnych služieb zabezpečuje obec na základe žiadosti.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka