Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné konanie

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Potrebné doklady:

 1. Žiadosť o stavebné povolenie
 2. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o stavebnom dozore na stavbe
 3. Stanovisko vlastníkov (užívateľov) susedných nehnuteľností
 4. Záväzné stanovisko obce
 5. Rozhodnutie o umiestnení stavby (pokiaľ bolo vydané).
 6. Projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach.
 7. Doklad o vlastníckom, alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku (list vlastníctva – LV).
 8. Zoznam známych účastníkov stavebného konania s presnými adresami.
 9. Situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby.
 10. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

       + správny poplatok
 

Správny poplatok podľa sadzobníka – zákon o správnych poplatkoch č. 145/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo   na   zmeny   dokončených stavieb   (nadstavba,   prístavba)   a   na   zmeny   stavieb   pred dokončením   (za   každú   samostatnú   stavbu)

a) na stavby na bývanie

 1. na stavbu rodinného domu .................................................................................  50 eur
 2. na stavbu bytového domu .................................................................................  200 eur


b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na   zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb   pred dokončením

 1.  ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  .........................................................  25 eur
 2.  ak zastavaná plocha presahuje 25 m2      ......... ...............................................  50 eur


c)  na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 1.  rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .......................................  35 eur
 2.  bytových domov        ......................................................................................... 100 eur


d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  ...........................................................  30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  ...............................................  30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne
  odpadových vôd, jazierka  .................................................................................  30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská  .....................................................................  30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad  letné
  kuchyne, bazény, sklady  .................................................................................... 30 eur


e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  ............................................................ 50 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť    .............................................. 50 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne
  odpadových vôd, jazierka    ................................................................................  50 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská       ................................................................  50 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou,  napríklad prístrešky, sklady ........................   50 eur


f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb  pred dokončením podľa písmen d)   a   e)   ............................................................................................   20 eur    
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny  stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade  

 • do 50 000 eur vrátane  .....................................................................................  100 eur
 • nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane   .........................................................  200 eur
 • nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane    ......................................................  400 eur
 • nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ......................................................  600 eur
 • nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane   ...............................................  800 eur
 • nad 10 000 000 eur     .................................................................................... 1 000 eur


h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie na stavby  ........................................................................  50 eur

 i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má  veľkosť od 3m2
do 20m2   ..........................................................................................................  60 eur 

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je   väčšia ako 20m 
......................................................................................................................... 150 eur 

Oslobodenie

 1. Od  poplatku  za  vydanie  stavebného povolenia  na zmeny  dokončených stavieb  na  bývanie  sú oslobodení držitelia preukazu  fyzickej osoby  s  ťažkým   zdravotným  postihnutím alebo  preukazu   fyzickej osoby  s  ťažkým   zdravotným  postihnutím  so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.

 Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok  [písmená   a)   a   b)].
 2. Hotelové    a    iné   ubytovacie    zariadenia   sa    posudzujú   ako nebytová   výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne    stavebné   úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka