Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba môže obec požiadať o sprístupnenie informácie, ktoré má k dispozícii, a to bez preukázania právneho, alebo iného dôvodu, alebo záujmu, pre ktorý informáciu požaduje.

Všetky žiadosti o sprístupnenie informácií právnické osoby a fyzické osoby môžu podávať:

 • písomne v kancelárii obecného úradu
 • poštou
 • ústne na obecnom úrade
 • faxom
 • elektronickou poštou


Žiadosť musí obsahovať:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu
 • ktorých informácií sa týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňujú informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme.

V prípade, ak zo závažných technických dôvodov nie je možné vybaviť žiadosť v zákonnej lehote, môže sa lehota predlžiť o ďalších 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní ak sa sprístupňujú informácie nevidiacej osobe v prístupnej forme (slepecké písmo)

Predlženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím 8 dňovej lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnené informácie.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia informácie môže žiadateľ podať odvolanie a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

 • odvolanie sa podáva písomne na Obec Mokrance.
 • o odvolaní rozhoduje starosta obce.
 • rozhodnutie o odmietnutí žiadosti je preskúmateľné súdom.
   

Úhrada nákladov

Informácie sa sprístupňujú spravidla bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.

V prípade, ak technické možnosti obce nedovoľujú prekopírovanie požadovanej informácie, zabezpečí obec jej prekopírovanie dodávateľským spôsobom, pričom žiadateľ je povinný uhradiť náklady spojené s prekopírovaním. Obec žiadateľa vopred upovedomí o možnosti prekopírovania dodávateľským spôsobom a o predpokladaných nákladoch.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka