Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Malý zdroj znečistenia ovzdušia je definovaný vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (Vyhláška). Vo všeobecnosti platí čo nie je stredný alebo veľký zdroj znečisťovania je malý zdroj znečisťovania.

Príklady typických malých zdrojov znečistenia ovzdušia:

  • Energetické zdroje s príkonom do 300 kW (krby, pece, plynové kotle…)
  • Čistiarne komunálnych odpadových vôd do 5 000 EO
  • Spracovanie dreva do 50 m3  za deň
  • Veľkochov ošípaných s hmotnosťou nad 30 kg do 500 ks
  • Veľkochov hydiny do 5 000 ks
  • Veľkochov hovädzieho dobytka do 200 ks
  • Veľkochov oviec do 2 000 ks

V pochybnostiach o vymedzení zdroja rozhoduje obvodný úrad životného prostredia.

Podľa § 27 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sa obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia vydáva súhlas podľa § 17 ods. 1 písmeno a), c) a f)

Obec vydáva rozhodnutie o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Obec vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny, ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa písmena a) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9.

Obec vydáva súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

Žiadosť o vydanie súhlasu pre malý zdroj znečistenia ovzdušia sa podáva na obecnom úrade do podateľne.

Správny poplatok podľa sadzobníka – zákon o správnych poplatkoch č. 145/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

Položka 162

Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia  5 eur

Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia        5 eur

Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia            5 eur

Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia                                                                                            5 eur

Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania
ovzdušia                                                                                                                   5 eur

Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia                     5 eur

Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách    5 eur

Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie
nepodlieha stavebnému konaniu                                                                             30 eur


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka