Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Demografia

V roku 2011 (rok sčítania obyvateľstva) žilo v obci celkovo 1366 obyvateľov, pričom žien bolo 706. Najväčšiu skupinu tvorili obyvatelia od 15 do 65 rokov. Obec je podľa kritéria vierovyznania homogénna s 1 dominantným vierovyznaním. Najväčšia časť obyvateľov sa hlásila k rímskokatolíckej cirkvi (88,32 %). Pri 3,43 % nebolo zistené vierovyznanie.

Demografický vývoj
Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti charakteristický znižujúci sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie. V prípade obce Mokrance bol zaznamenaný nárast počtu obyvateľov.

Stav obyvatelstva k 31-12-2011.pngZdroj: 20.7.2015, px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

Počas sledovaného obdobia v priemere počet obyvateľov vzrástol o 1,78 %. Priemerný index dosiahol hodnotu 1,002, čo predstavuje priemerný ročný nárast o 0,2 %. K najvyššiemu nárastu došlo v roku 2010, kedy stúpol počet obyvateľov o 15 osôb. K rokom s najvyšším poklesom obyvateľstva patril rok 2006 a 2012, kedy klesol počet obyvateľov o 10.

Prirodzený prírastok obyvateľstva
Nasledujúca tabuľka prezentuje prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva v okrese, ako aj prirodzený prírastok v obci Mokrance.

Prirodzeny prirastok obyvatelstva.png

Vývoj ukazovateľa hrubej miery prirodzeného prírastku obyvateľstva v okrese v sledovanom období vykazuje pozitívny trend. Počet živonarodených prekračuje v obci počet zomrelých obyvateľov len v roku 2007 až 2009 a v roku 2013. Najvyšší prirodzený prírastok bol zaznamenaný v rokoch 2011.

Nasledujúca tabuľka prezentuje počet živonarodených (hrubá miera) v okrese a vývoj počtu narodených za obec Mokrance. V medziročnom porovnaní možno sledovať stabilný trend (až na záver sledovaného obdobia), aj napriek zlej ekonomickej situácii začínajúcich rodín a s tým súvisiacim problematickým zabezpečením základných životných potrieb – bývanie. Rastový trend v okrese bol evidovaný do roku 2008, kedy hrubá miera dosiahla 2,02. Do roku 2014 klesol tento počet na 1,69. V súčasnosti je v obci pôrodnosť stabilizovaná, ale bez možnosti identifikovania trendu. Najviac narodených bolo v roku 2012 a 2014.

Pocet zivonarodenych - tabulka.png

Štatistika počtu potratov v okrese vykazuje podobné tendencie, ako v prípade obecnej štatistiky. V priebehu sledovaného obdobia nie je možné identifikovať trend. Potrat sa v obci vyskytol náhodne, najviac v roku 2006.

Pocet potratov - tabulka.png

Počet zomretých v okrese vykazuje stabilný trend s miernym trendom poklesu. Počet kolíše okolo 9,34 na 1000 obyvateľov. Najvyšší počet bol zaznamenaný v roku 2009. V prípade obce Mokrance postupne počet zomretých narastá, aj keď je problematické určenie trendu. Kým v roku 2004 bolo evidovaných 7 zomretých, do roku 2014 stúpol ich počet na 17. Najviac zomretých bolo evidovaných v roku 2009 - 20.
Pocet zomretych - tabulka.png

Migrácia obyvateľstva
Migrácia obyvateľstva t.j. rozdiel medzi prisťahovanými a vysťahovanými obyvateľmi vykazuje pozitívny aj negatívny vývoj. Rozhodujúci podiel na migrácii obyvateľstva v obci pripadá na občanov v produktívnom veku. V sledovanom období vykazoval migračný prírastok okresu pozitívny trend vo všetkých rokoch sledovaného obdobia.

Najväčší migračný úbytok obyvateľstva v obci bol zaznamenaný v roku 2013 a to – 18 osôb. Nasledujúca tabuľka prezentuje absolútne hodnoty migrujúcich za obec Mokrance. Najvyšší počet obyvateľov migruje mimo územia. Malá časť obyvateľov sa vysťahovala mimo hraníc SR.
Migracia obyvatelstva - tabulka.pngV sledovanom období postupne počet vysťahovaných klesá. Stúpajúca tendencia bola zaznamenaná hlavne v roku 2012 a 2006. V roku 2014 počet vysťahovaných klesol na hodnotu 11. Najväčší počet prisťahovaných bol zaznamenaný v roku 2013, kedy sa do obce prisťahovalo 32 obyvateľov.

Celkový prírastok
Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj celkového prírastku na 1000 obyvateľov v okrese, ktorý je súčtom prirodzeného a migračného prírastku a absolútne hodnoty za obec. Celkový prírastok nevykázal v okrese zápornú hodnotu v žiadnom roku.

Celkovy prirastok - tabulka.png

Celkový prírastok v obci vykazuje nerovnomerný trend. K najvyššiemu prírastku došlo v roku 2010, kedy počet obyvateľov dosiahol hodnotu 15.

Počet sobášov a rozvodov
Nasledujúce tabuľky prezentujú vývoj počtu sobášov a rozvodov v okrese a sobášnosť a rozvodovosť v obci Mokrance. Rovnako, ako v prípade predchádzajúcich štatistík, je aj v tomto prípade problematické identifikovanie trendu. Na 1000 obyvateľov v okrese roku 2004 pripadalo 5,51 sobášov. Do roku 2014 mierne klesol počet na 4,46.

Pocet sobasov - tabulka.pngV porovnaní s regionálnou štatistikou je sobášnosť v obci vyššia, ako v prípade okresu. Najviac sobášov bolo v obci evidovaných v roku 2011. V prípade rozvodovosti boli hodnoty podobné. Vo všeobecnosti však možno povedať, že počet rozvodov sa vyvíja náhodne.

Pocet rozvodov - tabulka.png

 


 

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka