Významné osobnosti

Perényi (z Perína) je starý uhorský šľachtický rod pochádzajúci z obce Perín v Abovskej stolici (neďaleko Košíc). Najstarší známy člen rodu komes Urban dostal roku 1292 od kráľa Ondreja III. donáciu na obec Perín a podľa nej sa v stredoveku označovali predikátom de Perén.
Od 16. storočia sa používalo ako zemepánov z Perína. Perényiovci boli jeden z najbohatších a najmocnejších rodov severného Uhorska v 14.-16. storočí zastávali aj vysoké hodnosti vo verejnej správe (dvaja palatínovia, krajinskí sudcovia, mnoho županov stolíc Abov, Zemplín, Šariš, Ugoča a Užhorod). Rod v 14. storočí získal panstvo Veľká Ida, ktoré sa stalo ich hlavným sídlom.
Na východe severného Uhorska vlastnili Perényiovci obrovské majetky. Od 17. storočia boli spoluvlastníkmi lietavského panstva a oravského komposesorátu. Rod v 18. storočí získal panstvo Nebojsa.

Andrej Magócsi (1835 Krupá - ?), dekan v Moldave nad Bodvou, mokranecký farár. Roku 1880 bol učiteľom teológie a zástupcom riaditeľa seminára. Inicioval stavbu kostola v Mokranciach. Od roku 1900 bol úradníckym prísediacim Svätej stolice, jeho kaplánom bol Anton Levendovszky.

Dr. Samuel Wohl (1868 Mokrance - ?), strednú školu ukončil v Košiciach, vysokoškolský diplom získal v Budapešti. Od roku 1895 bol advokátom, potom predsedom Okresného centra maďarskej strany a neskôr riaditeľom banky. Wohl bol aj mokraneckým statkárom.
Jeho manželkou bola Elza Scherffelová.

V miestnom cintoríne je pochovaný Jozef Damits (1872-1966), radca Svätej stolice a farár.