DHZ

Roku 1973 bola slávnostne odovzdaná do užívania poschodová obdĺžníková budova požiarnej zbrojnice, v ktorej dnes sídli aj obecný úrad.